YAYINLAR

Kitaplar

 1. Polat, C. ve Odabaş, H. (2017). Açık Anahtar: Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Dokümantasyon-Enformasyon Alanlarında Yayınlanan Toplantı, Anı, Armağan ve Derleme Kitaplar Dizini. Ankara: Avrasya Kütüphaneciler Derneği Yayınları.
 2. Odabaş, H. ve Polat, C. (2015). Osmanlı İmparatorluğu’nda Yazma Eser ve Ferman Süsleme Sanatları / Manuscript and ferman ornamentation art in the Ottoman Empire. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 3. Odabaş, H. ve Polat, C. (2009). Anahtar II: Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Dokümantasyon-Enformasyon Alanlarında Yayınlanan Toplantı, Anı, Armağan ve Derleme Kitaplar Dizin. İstanbul: Hiperlink. ERİŞİM
 4. Odabaş, H. (2009). E-Devlet Sürecinde Elektronik Belge Yönetimi. İstanbul: Hiperlink. ERİŞİM
 5. Özdemirci, H. ve Odabaş, H. (2005). Yazışma Yönetimi ve Dosyalama İşlemleri. Ankara: Alter Yayınları.
 6. Odabaş, H. ve Polat, C. (2005). Anahtar: Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Dokümantasyon-Enformasyon Alanlarında Yayınlanan Toplantı, Anı, Armağan ve Derleme Kitaplar Dizin. Ankara: Alp Yayınları. ERİŞİM

Çeviri Kitap 

 1. Odabaş, H. ve Güçlü, S. (2007). Osmanlıca-Türkçe Gençlere Tarih Dersleri Transkripsiyonlu Metinler. Ankara: Birleşik Dağıtım Kitabevi. ERİŞİM

Derleme Kitap 

 1. Odabaş, H. ve Akkaya, M.A. (2017). Bilişim Teknolojilerinin Bilgi Merkezlerine ve Hizmetlerine Etkileri. İstanbul: Hiperyayın.
 2. Odabaş, H. ve Odabaş, Z.Y. (2007). Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, Osmanlı Kütüphaneleri ve Şehirleri. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 3. Odabaş, H. ve Anameriç, H. (2006). Bilgi…. Ankara: Referans Yayıncılık.
 4. Rukancı, F. ve Odabaş. H. (2006). Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 5. Rukancı, F, Odabaş, H, Yılmaz, M. ve Anameriç, H. (2002). Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphaneleri Bildiriler 24-26 Ekim 2002 Bolu. Ankara: Ankara Üniversitesi.

WOS Kapsamında Makaleler

 1. Odabaş, H. “Osmanlı Yazma Eserleri ve Türkiye’de Yazma Eser Kütüphaneciliği”, Bilig Kış’11 (56), 143-164 (2011). TAM METİN
  Social Sciences Citation Index’te taranmaktadır.

WOS Kapsamında Yayımlanmış Bildiri

 1. Odabaş, Z.Y., Odabaş, H. ve Kasapoğlu, A. (2012). E-Learning Programs: The Case of Ankara University, Turkey. Procedia – Social and Behavioral Sciences Volume 93, 21 October 2013, Pages 1034–1038. TAM METİN
  Conference Proceedings Citation Indeks’te taranmaktadır.

Hakemli Makaleler 

 1. Odabaş, H. (2016). Bilgi Arzında ve Talebindeki Dönüşümün Bilgi Profesyonelliğine Yansımaları. DTCF Dergisi, 56(2), 78-92. TAM METİN
 2. Odabaş, H. (2016). Gelecekte Kütüphaneler ve Üniversite Kütüphanelerinde Yenilikçi
  Yaklaşımlar. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 797-811.TAM METİN
 3. Odabaş, H. ve Odabaş, Z. Y. (2012). Türkiye’de Akademik Açık Dergi Yayıncılığı ve Atatürk Üniversitesi’nde Açık E-Dergi Uygulaması. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 47, 355-370. TAM METİN
 4. Odabaş, H. ve Polat, C. (2011). Türkiye’de üniversite kütüphaneleri standartları. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 45, 321-346. TAM METİN
 5. Polat, C. ve Odabaş, H. (2011). Türkiye’de Üniversite Kütüphaneleri: Standartlar ve Yönetici Görüşleri Doğrultusunda Niceliksel Bir Değerlendirme / University Libraries in Turkey: A Quantitative Assessment According to Standards and Manager Opinions. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 43-62. TAM METİN
 6. Odabaş, H. (2009). Van ilinde halk kütüphanelerinin diğer bazı illere göre durumu: Karşılaştırmalı analiz. Sosyal Bilimler Dergisi 9 (42), 65-81. TAM METİN
 7. Odabaş, H. (2009). Web tabanlı yüksek öğretim programları için kütüphane hizmetleri ve uygulamaları. Sosyal Bilimler Dergisi 9 (42), 83-103. TAM METİN
 8. Odabaş, H., Odabaş, Z.Y. ve Polat, C. (2008). Üniversite Öğrencilerinin okuma alışkanlığı: Ankara Üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası 9 (2), 431-465. TAM METİN
 9. Odabaş, H. (2008). Elektronik belge düzenleme yaklaşımları ve Türkiye’de e-devlet uygulamalarında elektronik belge yönetimi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (2), 121-142. TAM METİN
 10. Odabaş, H. ve Odabaş, Y. (2008). Osmanlı yazma eser ve belgelerinin sanatsal özellikleri ve Türkiye’de geliştirilen katalog sistemlerinde nadir eserlerin sanatsal özelliklerine ilişkin yaşanan niteleme sorunları. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 3 (2), 543-573. TAM METİN
 11. Odabaş, H. ve Polat, C. (2007). “Endonezya’da Kütüphanecilik ve Endonezya Milli Kütüphanesi”. Türk Kütüphaneciliği 21 (1), 55-61. TAM METİN
 12. Odabaş, H. (2005). “Belge Yönetimi ve Türkiye’de Belge Yönetimi Gereksinimi”. Bilgi Dünyası 6 (1), 36-57. TAM METİN
 13. Odabaş, H. ve Rukancı, F. (2004). “Belge Yönetiminin Bir Unsuru Olarak Yazışma Yönetimi”. Türk Kütüphaneciliği 18 (4) 385-406. TAM METİN
 14. Odabaş, H. (2003).”Kurumsal Bilgi Yönetimi” Türk Kütüphaneciliği 17 (4) 357-386. TAM METİN
 15. Odabaş, H. (2003). “Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri” Türk Kütüphaneciliği 17 (1) 22-36. TAM METİN
 16. Odabaş, H. (2002). “Kurumsal Açıdan Yazışmaların Verimliliği”, Anahtar Gazetesi, Sayy: 163, 8-9. TAM METİN

Kitap İçinde Bölüm 

 1. Odabaş, H. ve Akkaya, M.A. (2017). Bilgi Merkezleri ve Hizmetlerinde Yapısal Dönüşüm ve Kavramsal Tartışma. Bilişim Teknolojilerinin Bilgi Merkezlerine ve Hizmetlerine Etkileri içinde (ss. 9-24). Yayına Hazırlayanlar Hüseyin Odabaş ve Mehmet Ali Akkaya. İstanbul: Hiperyayın. TAM METİN
 2. Odabaş, H. (2017). Kitap Okumadan Dijital Okumaya: Okuma Kültüründe ve Davranışında Gözlemlenen Değişimler. Bilişim Teknolojilerinin Bilgi Merkezlerine ve Hizmetlerine Etkileri içinde (ss. 272-292). Yayına Hazırlayanlar Hüseyin Odabaş ve Mehmet Ali Akkaya. İstanbul: Hiperyayın. TAM METİN
 3. Odabaş, H. (2017). Kütüphanelerde-Elektronik Kaynaklara Erişimde Yaşanan Sorunlar. Bilişim Teknolojilerinin Bilgi Merkezlerine ve Hizmetlerine Etkileri içinde (ss. 313-326). Yayına Hazırlayanlar Hüseyin Odabaş ve Mehmet Ali Akkaya. İstanbul: Hiperyayın. TAM METİN
 4. Odabaş, H. (2015). Türkiye’de Büyük Kentler Dışında Kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin Özellikleri ve Kurulmakta Olan Bölümlere Öneriler. İsmet Binark Armağanı içinde (301-316). Yayına Hazırlayanlar İshak Keskin, Ş.Nihal Somer ve Nizamettin Oğuz. İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı. TAM METİN
 5. Odabaş, H. (2015). Akademisyenlerin Yayıncılık Etiği Farkındalığı ve Eğilimleri: Atatürk Üniversitesi Örneği. İsmet Binark Armağanı içinde (317-327). Yayına Hazırlayanlar İshak Keskin, Ş.Nihal Somer ve Nizamettin Oğuz. İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı. TAM METİN
 6. Odabaş, H. ve Çetintaş, H.B. (2015). “İletişim araçlarında etik sorunlar, intihal-kaynak gösterme ve bibliyografik veri yönetimi”. İletişim Araştırmalarında Yöntemler içinde (463-479). Editör Besim Yıldırım. Konya: Literatür Acameia.
 7. Odabaş, H. (2014). Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin Bölüme ve Disipline Karşı Tutum ve Davranışları. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 60. Yıl Sempozyumu, 13 – 15 KASIM 2014, Ankara içinde (129-142). Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
 8. Odabaş, H. (2014). “İki Yüz Yıllık Emeğin Mükafatı: Seyfettin Özege Nadir Eserler Koleksiyonu”. Büyük Bir Kitabiyat Alimi ve Bibliyografyacı: M. Seyfettin Özege içinde (97-109). Derleyen: Rıfat Bali. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık.
 9. Odabaş, H. ve Binici, K. (2013). Öğretim Elemanlarının Açık Erişime Karşı Tutumları: Atatürk Üniversitesi Örneği. Arşiv Emektarlarına Armağan içinde (361-374). Yay. Haz. Nizamettin Oğuz ve İshak Keskin. İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları. TAM METİN
 10. Odabaş, H., (2012). “Akademik Kütüphanelerin Değişen Rolleri: Warwick Üniversitesi Kütüphanesi Örneği”, Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a Armağan içinde (89-100), Yay. Haz. Özgür Külcü, Tolga Çakmak, Nevzat Özel, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara.
 11. Odabaş, H. (2009). “Örgütlerde Enformasyon-Bilgi Yönetimi ve Süreci”. Tülin Aren Armağanı…. içinde (177-188). Yay. Haz. İshak Keskin, Muhammet Hanefi Kutluoğlu, Sevil Pamuk. İstanbul: Pamuk Yayıncılık. TAM METİN
 12. Odabaş, H. (2006). “Bilgi Yönetimi”. Bilgi…. içinde (99-108). Ed.: Hüseyin Odabaş ve Hakan Anameriç. Ankara: Referans Yayıncılık. TAM METİN
 13. Odabaş, H. (2005). “Bilgi Yönetimi Sistemi”. Bilgi Çağı Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri. Ed.: Coşkun Can Aktan ve İstiklal Y. Vural. Konya: Çizgi Kitabevi. TAM METİN
 14. Odabaş, H. (2004). “Türkiye’de Arşivcilik Eğitimi”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün Kuruluşunun 50. Yılına Armağan içinde (138-149). Yayl. Hzl: Doğan Atılgan. Ankara: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. TAM METİN

 Yayımlanmış Bildiriler

 1. Odabaş, H. ve Kavak, A. (2016). Kitapsız Kütüphane Olgusu ve Esenler Belediyesi Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi: Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Kitapsız Kütüphane ve Dijital Dermeye Karşı Farkındalıkları. Bildiriler kitabı/ Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016, Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi, Bursa içinde (ss. 266-287). Yayına hazırlayanlar; Bülent Yılmaz, Tolga Çakmak, Şahika Eroğlu. Bursa: Nilüfer Belediyesi. TAM METİN
 2. Odabaş, H. ve Özmen, Z. (2014). Akademisyenler Arasında Bilimsel Yayıncılık Etiği: Atatürk Üniversitesi Örneği. “Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu Etik: Kuram ve Uygulama”, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (407-422). İstanbul: Hiperlink. 
 3. Odabaş, H. (2014). Bilgi yönetimi ve yüksek öğrenim kurumlarında kurumsal açık erişim. inet-tr’08 – XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri 22-23 Aralık 2008 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara (içinde 183-191). İstanbul: İnternet Teknolojileri Derneği. TAM METİN
 4. Odabaş, H. (2014). Bilgi kaynaklarının işletiminde elektronik doküman yönetimi ve elektronik belge yönetimi sistemlerinin rolü. Akademik Bilişim’09 – XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa (içinde 411-421). İstanbul: İnternet Teknolojileri Derneği. TAM METİN  —  Sunu
 5. Odabaş, H. (2013). Arşivlerde Kullanıcı Hakları: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivleri Örneği. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi, 21-23 Kasım 2012 İstanbul Bildiriler Cilt III (içinde 717-728). TAM METİN  SUNU
 6. Odabaş, H. (2012).Türkiye’de Bilgi Merkezleri ve Hizmetleri Algısı. Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu içinde (ss. 385-401). Yay.Hazl. Fatoş Subaşıoğlu, Oya Gürdal ve Tülay Fenerci. Ankara: Ankara Üniversitesi. TAM METİN
 7. Odabaş, H. (2009). Mobil öğrenmeden mobil kütüphaneye. Bildiriler Kitabı / ÜNAK 2009 Bilgi Çağında Varoluş: “Fırsatlar ve Tehditler” Sempozyumu, 01-02 Ekim 2009, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul içinde (ss. 51-57). Ed. Aytaç Yıldızeli, Aykut Arıkan [ve] Tolga Çakmak. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi, 2010. TAM METİN
 8. Odabaş, H. ve Polat, C. (2008). E-Devlet Bilişim Sistemlerinde Kurumsal Bilgi ve Belge Yönetimi. Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu Bildirileri, 5-7 Haziran 2008 Edirne Türkiye içinde (236-246). Edirne: Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. TAM METİN     Sunu
 9. Polat, C. ve Odabaş, H. (2008). Bilgi Toplumunda Yaşam Boyu Öğrenmenin Anahtarı: Bilgi Okuryazarlığı. Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı = ınternational Symposium on Globalization, Democratization and Turkey Proceedings içinde (596-606). Antalya: Akdeniz Üniversitesi. TAM METİN     Sunu
 10. Odabaş, H ve Odabaş, Z.Y. (2007). “Belge Yönetiminde Afet Planlaması”. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler içinde (254-260). Yay. Haz. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al. Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007. TAM METİN
 11. Odabaş, H. (2004). “İnternet Tabanlı Uzaktan Öğrenim Modelinin Bilgi Hizmetlerine Yönelik Yüksek Öğretim Programlarında Kullanımı”. Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara: (Bildiriler) = The Saga of Librarianship International Symposium 21-24 October 2004, Ankara: (Proceedings) içinde (121-139). Haz. Sacit Arslantekin, Fahrettin Özdemirci. Ankara: A.Ü. DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. TAM METİN     Sunu
 12. Odabaş, H. (2003). “Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Etki Eden Faktörler” Bilgin (2), 3-6. (Bildiri, 13 Nisan 2001 tarihinde Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünün düzenlemiş olduğu “Kütüphanecilik” temalı panelde sunulmuştur). TAM METİN
 13. Odabaş, H. (2001). “Kurumsal İletişim Açısından Yazışmalar ve Ülkemizde Yazismalarin Durumu”, 21. Yüzyila Girerken Enformasyon Olgusu Sempozyumu Bildirileri <19-20 Nisan 2001, Hatay> içinde (158-172). Ankara: Türk Kütüphaneciler Dernegi. TAM METİN
 14. Odabaş, H. (1999). “Elektronik Belgeler ve Arsivler”, Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarini… Türk Kütüphaneciler Dernegi’nin Kurulusunun 50. Yili Uluslararasi Sempozyum Bildirileri <17-21 Kasim 1999, Ankara> içinde (356-365). Ankara: Türk Kütüphaneciler Dernegi.   TAM METİN
 15. Odabaş, H. (1998). “Arşivciliğimize Genel Bir Bakış ve Arşiv Meselelerimiz” I. Milli Arşiv Şurası (Tebliğler-Tartışmalar) <20-21 Nisan 1998, Ankara> içinde (661-665). Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. TAM METİN

Bildiriler 

 1. Odabaş, H. (2017). Arşivlerde Dijital Fırsatlar ve Dijital Hizmetlerin Araştırma Süreçlerine Yansımaları: Bellek Kurumlarında Ortak Girişimler. 2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi 20-24 Kasım 2017 İstanbul. TAM METİN — SUNU
 2. Odabaş, H. (2017). Yazma ve Nadir Eserlerin Yönetiminde Yeterlilikler ve Yeni Yaklaşımlar. Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler Sempozyumu 6-8 Eylül 2017, Bursa. TAM METİN — SUNU
 3. Odabaş, H. (2017). Arşiv Kataloglarında Standartlaşma Sorunları: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çevrimiçi Arşiv Kataloğu. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu 14-15 Eylül 2017, İstanbul. TAM METİN — SUNU
 4. Odabaş, H. ve Kavak, A. (2016). Kitapsız Kütüphane Olgusu ve Esenler Belediyesi Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi: Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Kitapsız Kütüphane ve Dijital Dermeye Karşı Farkındalıkları. Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016, Nilüfer Belediyesi Nâzım Hikmet Kültürevi, Bursa. SUNU
 5. Odabaş, H. (2016). Üniversite Kütüphanelerinde Yenilikçi Yaklaşımlar. 28 Mart 2016 Selçuk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyın Daire Başkanlığı ve Konya İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Konya. SUNU
 6. Odabaş, H. (2015). Publishing Ethics Awareness and Tendencies of Academicians: The Case of Atatürk University, Erzurum Turkey. 7th World Conference on Educational Sciences (WCES-2015), 05-07 February 2015 Novotel Conference Center, Athens – Greece. SUNU
 7. Odabaş, H. (2014). Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin Bölüme ve Disipline Karşı Tutum ve Davranışları. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 60. Yıl Sempozyumu, 13 – 15 KASIM 2014, Ankara.
 8. Odabaş, H. ve Odabaş, Y. (2014). Disaster, violence and women: The Case of the Van Earthquake 2011 Turkey. XVIII ISA World Congress of Sociology, 13-19 July 2014, Yokohama, Japonya.
 9. Odabaş, H. (2014). Türkiye’de büyük kentler dışında kurulan bilgi ve belge yönetimi bölümlerinin özellikleri ve kurulmakta olan bölümlere öneriler. 50. Kütüphane Haftası Etkinlikleri, 3 Nisan 2014, Milli Kütüphane, Ankara. SUNU
 10. Odabaş, H. (2013, 24 Ekim). Yazma eserlerin kataloglanmasında ve sayısallaştırılmasında nitelik. Milletlerarası El Yazmaları Toplantısı 21-25 Ekim 2013, Elite World Hotel, Taksim, İstanbul. SUNU — TAM METİN
 11. Odabaş, H. (2013, 21 June). Use of social media by academicians in Turkey. The New Directions in the Humanities, Faculty of the Humanities, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary, 19-21 June 2013. SUNU — TAM METİN
 12. Odabaş, H. (2013). Bilgi arzının ve talebinin dünü, bugünü ve yarını – bilgi profesyonelliğine yansımaları. ‘Kaynaktan Kullanıcıya Bilgi Yönetiminde Yeni Eğilimler: Kültür Kurumlarında Yansımalar, Dijitalleştirme ve Uluslararası Paylaşım’ İzmir Üniversitesi, 28 Mart 2013, İzmir. SUNU 
 13. Odabaş, Z.Y., Odabaş, H. ve Kasapoğlu, A. (2012). E-Learning Programs: The Case of Ankara University, Turkey. WCLTA 2012, Brüksel, Belçika. TAM METİN
 14. Odabaş, H. (2012). Arşivlerde Kullanıcı Hakları: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivleri Örneği. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi, 21-23 Kasım 2012 İstanbul. SUNU
 15. Odabaş, H. (2011). Akademik Kütüphaneler ve Değişen/Değişmekte Olan Rolleri: Warwick Üniversitesi Kütüphanesi Örneği. Bilgi Kullanıcılarının ve Yöneticilerinin Buluştuğu Platformlar Olarak Bilgi-Belge Merkezleri Sempozyumu, 5-8 Mayıs 2011 Ardahan Üniversitesi Ardahan. TAM METİN
 16. Odabaş, H. ve Odabaş, Z.Y. (2011). “Open Journal Publishing in Turkish Academic Sphere: The Case of Atatürk University”, 6th Global Conference: Cybercultures Exploring Critical Issues, 10-13 Mart 2011, Prag, Çek Cumhuriyeti. TAM METİN
 17. Odabaş, H. (2010). ‘E-devletin temel bileşeni: Elektronik belge yaklaşımları ve yönetimi’. 46. Kütüphane Haftası 29 Mart – 4 Nisan 2010, Milli Kütüphane, Ankara. TAM METİN
 18. Odabaş, H. (2009). The reward for two hundred years’ labor: Seyfettin Özege Rare Resource Collection. MELCOM International 31st annual conference / 301e conférence annuelle Kazan, 22-25/06/2009. TAM METİN  —  Sunu
 19. Odabaş, H. (2009). Artvin, Aydın, Balıkesir, Erzurum ve Van’da Halk Kütüphaneleri: Niceliksel Analiz. V. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu (Van) 10–13 Haziran 2009, Van 100. Yıl Üniversitesi. TAM METİN
 20. Odabaş, H. (2009). Mobil kütüphane uygulamaları ve özellikleri. 1. Ulusal Mobil Devlet Konferansı 28-29 Mayıs 2009, Hilton Oteli, Ankara. TAM METİN    Sunu
 21. Odabaş, H. (2009). Bilgi kaynaklarının işletiminde elektronik doküman yönetimi ve elektronik belge yönetimi sistemlerinin rolü. Akademik Bilişim’09 – XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa. İstanbul: İnternet Teknolojileri Derneği. TAM METİN  —  Sunu
 22. Odabaş, H. (2008). Bilgi yönetimi ve yüksek öğrenim kurumlarında kurumsal açık erişim. XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı, 22-23 Aralık 2008, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. TAM METİN
 23. Odabaş, H., Odabaş, Z.Y. ve Polat, C. (2008). Information Management and Disaster Archives. Sofia 2008: Globalization and the Management of Information Recources, 12-14 November 2008, Sofia, Bulgaria. TAM METİN  —  Sunu
 24. Odabaş, Z.Y., Odabaş, H. ve Polat, C. (2008). The Ottoman Manuscripts and The Projects of Digitizing The Manuscripts in Turkey. Sofia 2008: Globalization and the Management of Information Recources, 12-14 November 2008, Sofia, Bulgaria. TAM METİN   —  Sunu
 25. Polat, C., Odabaş, H. ve Odabaş, Z.Y. (2008). Open access activities in Turkey and the Atatürk University Open Archive System. Sofia 2008: Globalization and the Management of Information Recources, 12-14 November 2008, Sofia, Bulgaria. TAM METİN
 26. Odabaş, H. ve Odabaş, Y. (2008). Web Tabanlı Yüksek Öğrenim Programları İçin Geliştirilen Kütüphane Hizmetleri ve Uygulamaları. 9-11 Ekim 2008 Yaşar Üniversitesi, İzmir. TAM METİN —  Sunu
 27. Odabaş, H. ve Polat, C. (2008). Sosyal bilimlerde bilgiye erişim, açık arşivler ve Atatürk Üniversitesi Açık Arşivi. 22 Mayıs 2008, Orhan Yavuz Konferans Salonu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. TAM METİN
 28. Odabaş, H. ve Polat, C. (2008). Açık Arşivler ve Atatürk Üniversitesi Açık Arşivi. 1 Mayıs 2008, Orhan Yavuz Konferans Salonu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. TAM METİN
 29. Odabaş, H. (2007). “Elektronik belge sistemlerinde açık sistemler, paylaşılabilir veri yapıları ve üstveri” ICANAS 38 (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), 10-15 Eylül 2007 Ankara Türkiye. TAM METİN —  Sunu
 30. Odabaş, H. (2005). “Ülkemizde Okuma Alışkanlığı ve Eleştirel Okuma”. 41. Kütüphane Haftası Etkinlikleri, Nasreddin Hoca İlköğretim Okulu, 31 Mart 2005, Etimesgut. TAM METİN —  Sunu
 31. Odabaş, H. (1999). “Teknolojik Gelismelerin Bilgi Merkezlerine Etkisi ve Elektronik Yayınlar”. ‘Kütüphanecilik Paneli’, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, 24 Mart 1999. TAM METİN

Çeviri Makale ve Metin 

 1. “İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair”. (2007). Hüseyin Odabaş (Çeviren ve Sadeleştiren) Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, Osmanlı Kütüphaneleri ve Şehirleri içinde (1-6). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. TAM METİN
 2. “İstanbul Kütüphanelerinde Mevcud Kitapların Defter Olunmasına Dair “. (2007). Hüseyin Odabaş (Çeviren ve Sadeleştiren). Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, Osmanlı Kütüphaneleri ve Şehirleri içinde (13-15). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. TAM METİN
 3. “Kütüphaneden Dışarıya Kitap Çıkarılmaması İçin Nuruosmaniye Kütüphanesi Birinci Hafız-ı Kütübüne Verilen Yazı”. (2007). Hüseyin Odabaş ve Z. Yonca Odabaş(Çeviren ve Sadeleştiren). Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, Osmanlı Kütüphaneleri ve Şehirleri içinde (16-18). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. TAM METİN
 4. “Tarihçe-i Tıbâ‘at”.(2007). Saffet Güçlü ve Hüseyin Odabaş (Çeviren ve Sadeleştiren). Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, Osmanlı Kütüphaneleri ve Şehirleri içinde (30-55). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. TAM METİN
 5. “Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı “.(2007). Hüseyin Odabaş ve Saffet Güçlü (Çeviren ve Sadeleştiren). Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, Osmanlı Kütüphaneleri ve Şehirleri içinde (56-60). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. TAM METİN
 6. “Tıbâ‘atın Memâlik-i Sâ’irede Şuyû‘u”. (2007). Saffet Güçlü ve Hüseyin Odabaş (Çeviren ve Sadeleştiren). Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, Osmanlı Kütüphaneleri ve Şehirleri içinde (61-74). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. TAM METİN
 7. “Kütüphanelerimizde Bulunan Kıymetli Kitapların Fihristleri Hakkında”. (2007). Hüseyin Odabaş (Çeviren ve Sadeleştiren). Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, Osmanlı Kütüphaneleri ve Şehirleri içinde (75-80). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 8. “Taşradaki Kütüphanelere Tayin Edilecek Hafız-ı Kütüplerin Tayini”. (2007). Hüseyin Odabaş (Çeviren ve Sadeleştiren). Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, Osmanlı Kütüphaneleri ve Şehirleri içinde (81-85). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 9. “Batum Vilayeti”. (2007). Hüseyin Odabaş (Çeviren ve Sadeleştiren). Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, Osmanlı Kütüphaneleri ve Şehirleri içinde (86-93). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 10. “Kars Vilayeti”. (2007). Hüseyin Odabaş (Çeviren ve Sadeleştiren). Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, Osmanlı Kütüphaneleri ve Şehirleri içinde (98-105). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. TAM METİN
 11. “Tıbâ‘atın Terakkîsine Hizmet Eden Ba‘zı Büyük Zevât”. (2007). Hüseyin Odabaş, Saffet Güçlü ve Z. Yonca Odabaş (Çeviren ve Sadeleştiren). Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, Osmanlı Kütüphaneleri ve Şehirleri içinde (106-125). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 12. “Bakü Vilayeti”. (2007). Z. Yonca Odabaş ve Hüseyin Odabaş (Çeviren ve Sadeleştiren). Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, Osmanlı Kütüphaneleri ve Şehirleri içinde (126-134). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 13. “İstanbul Kütüphanelerinin Tanzimi”. (2007). Hüseyin Odabaş (Çeviren ve Sadeleştiren). Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, Osmanlı Kütüphaneleri ve Şehirleri içinde (135-137). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. TAM METİN
 14. “Halk Kütüphanelerinin Suret-i Te’sîsi ve Usul-i İdaresi –Başlangıç”. (2007). Hüseyin Odabaş (Çeviren ve Sadeleştiren). Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, Osmanlı Kütüphaneleri ve Şehirleri içinde (138-143). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. TAM METİN
 15. “Halk Kütüphanelerinin Suret-i Te’sîsi ve Usul-i İdaresi – Birinci Fasıl: Memalik-i Ecnebiyede Halk Kütüphanelerinin Tekâmül ve Terkibi”. (2007). Hüseyin Odabaş (Çeviren ve Sadeleştiren). Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, Osmanlı Kütüphaneleri ve Şehirleri içinde (144-166). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. TAM METİN
 16. “Tıbâ‘atın Memleketimizde Şuyû‘u”. (2007). Hüseyin Odabaş ve Saffet Güçlü (Çeviren ve Sadeleştiren). Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, Osmanlı Kütüphaneleri ve Şehirleri içinde (185-210). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. TAM METİN
 17. “Şehir Kütübhanesi I”. (2006). Hüseyin Odabaş (Çeviren ve Sadeleştiren). Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (8-21). Ed: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. TAM METİN
 18. “Şehir Kütübhanesi II”. (2006). Hüseyin Odabaş (Çeviren ve Sadeleştiren). Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (22-41). Ed: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. TAM METİN
 19. “Tarih Tedkikatında Müşkilat “. (2006). Hüseyin Odabaş (Çeviren ve Sadeleştiren). Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (42-49). Ed: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. TAM METİN
 20. “Asri Kütüphaneler İhtiyacı”. (2005). Hüseyin Odabaş (Çeviren ve Sadeleştiren). Türk Kütüphaneciliği, 19(2), 261-265. TAM METİN

Kitap Tanıtım Yazıları 

 1. Odabaş, H. (2007). e-Dönüşüm: Yol Haritasi, Dünya, Türkiye. Türk Kütüphaneciliği, 21(1), 109-110. ERİŞİM
 2. Odabaş, H. (2004) “Büro Yönetiminde Dosyalama Teknikleri ve Dokümantasyon”. Bilgi Dünyası, 5(2), 282-283. ERİŞİM
 3. Odabaş, H. (2002). “Bilgi Yönetimi”. Türk Kütüphaneciliği, 16 (2), 191-192. ERİŞİM
 4. Odabaş, H. (2003) “Yazışma Teknikleri”. Türk Kütüphaneciği, 17 (2), 201-202. ERİŞİM
 5. Odabaş, H. (2003) “E-Devlet E-Demokrasi ve Türkiye”. Türk Kütüphaneciliği, 17(3), 320-321. ERİŞİM

Raporlar

 1. Odabaş, H. (2011). Atatürk Üniversitesi’nde Yayınlanan Dergilerin E-Dergiye Dönüştürülmesi Projesi (PROJE NO: 2009/169). Erzurum: Atatürk Üniversitesi. ERİŞİM
 2. Odabaş, H. (2010). Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin İndekslenmesi ve Elektronik Ortama Aktarılması (PROJE NO: 2008/85). Erzurum: Atatürk Üniversitesi. ERİŞİM

Seminer 

 1. Odabaş, H. (2015). Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi ve Elektronik Belge Yönetimi Sistemi. 27-28 Ocak 2015, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi, Erzurum.
 2. 10-11 Kasım 2007 tarihlerinde Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığının çalışanlarının katıldığı seminerde ‘Resmi Yazışma, Raporlama ve Dosyalama Teknikleri’ konusunda toplam 12 saatten oluşan bir eğitim verilmiştir.

 Röportajlar 

 1. “Kütüphaneler ve Kütüphanecilik Üzerine… “. (2003). Bilgin (1), 2-5. (Mustafa Öksüz ile yapılan röportaj). TAM METİN

Radyo Programı 

 1. “Dünyada ve Türkiye’de Kütüphanecilik ve Okuma Alışkanlığı “. (02.04.2008). Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Üniversite, Güne Özel Programı.
 2. “Toplumsal Yaşam Vazgeçilmezi: Kütüphaneler” Polis Radyosu, Erzurum.

Televizyon Haberi

 1. “Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı Göstergeleri”. (15.10.2009). Kanal 25 Ana Haber Bülteni, Erzurum.

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Danışmanı:

“Kurum ve Kuruluşlarda Yazışmalar ve Denetimi” Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2000. DOÇ.DR. SEKİNE KARAKAŞ Doktora Tezi ve Danışmanları: “Elektronik Belge Yönetimi ve Kamu Kurum ve Kuruluşları” Doktora Tezi, Ankara, 2007. PROF.DR. SEKİNE KARAKAŞ VE YRD. DOÇ.DR. SACİT ARSLANTEKİN

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s